Công cụ đo : Thước kéo vỏ bọc cao su cao cấp - Hệ Inch/Mét 0387 tới 0390