Doanh nghiệp nào gặp khó khăn cứ gọi cho Sở Công Thương