Năm 2019,nhiều doanh nghiệp thép gặp khó do không đạt kế hoạch