Quy định không được nhập phế liệu ảnh hưởng đến ngành nhựa