Công nghiệp hỗ trợ đưa doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu